„Енергоимпорт-експорт“ ООД.

Извършва следните електро-монтажни и ремонтни дейности:

  • Инсталиране и ремонт на електросъоръжения.
  • Изграждане и ремонт на кабелни линии и кабелни пътища.
  • Изграждане и ремонт на заземителни инсталации.
  • Изграждане и ремонт на промишлено, парково и улично осветление.
  • Асемблиране, монтаж ивъвеждане в експлоатация на промишлени табла.
  • Монтаж на уредби НН и СН, прекъсвачи и разеденители. Ретрофит.
  • Монтаж и пускане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи иразеденители в ОРУ 110 kV
  • Валиден лиценз за поддържане, ремонт и преустройство намостови, козлови, кулови и конзолни кранове.