Електро-монтажни дейности

cover Електро-монтажни дейности
  • Инсталиране и ремонт на електросъоръжения.
  • Изграждане и ремонт на кабелни линии и кабелни пътища.
  • Изграждане и ремонт на заземителни  инсталации.
  • Изграждане и ремонт на промишлено, парково и уличноосветление.
  • Асемблиране, монтаж  ивъвеждане в експлоатация на промишлени табла.
  • Монтаж на уредби НН и СН, прекъсвачи и разеденители.Ретрофит.
  • Монтаж и пускане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи иразеденители в ОРУ 110 kV
  • Валиден лиценз за поддържане, ремонт и преустройство намостови, козлови, кулови и конзолни кранове.