За компанията

„Енергоимпорт-експорт“ ООД е дружество, основано през 1996г. в гр. Стара Загора. Компанията вече повече от 23г. работи и оправдава доверието на своите клиенти в областта на енергетиката. Чрез нашият професионален подход и качествено изпълнение на възложената ни работа, ние сме спечелили доверието на голяма част от промишлените обекти в България. Имаме успешно реализирани проекти в електроцентралите от комплекс Марица Изток, „Мини Марица Изток“ ЕАД“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, и всички по-големи промишлени предприятия в страната. Участвали сме в изграждането и оборудването на Комплексите за съхранение на радиоктивни отпадъци и отработено ядрено гориво в Литва, заедно с гермаската компания NUKEM Technologies и литовските партньори от Baltic Information Systems, Visaginas.
Водеща цел за нашето развитие е да предоставим на клиентите професионални решения в областта на енергетиката. Разполагаме с професионално обучени специалисти, компетентни за решаването на специфични задачи в областта на ремонтите на ел.машини и електрооборудването в промишлените предприятия.

Ние предлагаме и извършваме следните услуги:


Инженеринг

Цялостни инженерингови решения свързани с проектиране, изграждане, ремонт, рехабилитация на електрически инсталации и електрически уредби ниско, средно и високо напрежение

Електромонтажни дейности

Инсталиране и ремонт на електросъоръжения, кабелни линии и кабелни пътища, заземителни инсталации, промишлено и улично осветление, асемблиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлени табла, уредби НН и СН, прекъсвачи и разеденители. Ретрофит. Монтаж и пускане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи и разеденители в ОРУ.

Поддържане, ремонт и преустройство на мостови, козлови, кулови и конзолни кранове.

Ремонт и реконструкция на силови трансформатори до 400 kv:

Подмяна на изводи 0,4; 10; 20; 110; 220 и 400kV и адаптирането им към конструкцията. Подмяна и ремонт на охладители, газови релета, нивомери, спирателна и защитна арматура.
Подмяна и ремонт на моторно задвижване и мощностни превключватели. Осцилографиране на МП. Замяна на уплътнители и отстраняване на течове. Обработка и доливане на масло, чрез дегазационна машина. Термовакуумно изсушаване на активната част на трансформатора. Обследване състоянието и определяне на остатъчен ресурс на работа и необходимите ремонтни дейности.

Електролаборатория

Звено „ Електро-лаборатория“ към Енергоимпорт-експорт“ притежава съвременна апаратура за извършване на широк спектър от електрически измервания и изпитания.

Контрол на:

  • Силови трансформатори до 400kV;
  • Въртящи се електрически машини
  • Кабели за напрежение до 20kV
  • Измервателни трансформатори (токови и напреженови) до 400kV
  • Апарати (прекъсвачи, разединители, вентилни отводи) и изолатори за напрежение над 1000V
  • Защитна апаратура в уредби за напрежение до и над 1000V
  • Защитни заземителни уредби
  • Импеданс на контура "фаза-защитен проводник PE/PEN"

Регенерация и дегазация на трансформаторно масло. Регенерация на турбинно масло.

Регенериране на параметрите на старо трансформаторно или турбинно масло. Добавяне на присадки.Дегазиране, изсушаване и филтриране на трансформаторно масло в собствени цистерни.

Сервизни дейности

В „Енергоимпорт-експорт“ ООД са формирани три мобилни сервизни групи обслужващи електросъоръжания в промишлените предприятия на територията на страната. Осъществяваме планова и аварийна поддръжка 24/7. Профилактично техническо обслужване на въведени в експлоатация електросъоръжения..

Ремонт на турбогенератори и ел. двигатели.

Ремонт на статори и ротори на турбогенератори и електродвигатели: Възтановяване на изолацията на намотката. Подмяна на дефектирали стержени. Приклинване на статорния пакет. Демонтаж и монтаж на ротори. Подмяна на подбандажна изолация. Подмяна на контактни пръстени. Приклинване. Ремонт на четков апарат.Подмяна на лагери. Електрически, въздушни, хидравлични и температурни изпитания. Обследване състоянието и определяне на остатъчен ресурс на работа и необходимите ремонтни дейности.

Доставки

Доставка на инертни материали за нуждите на ТЕЦ и големите инфраструктурни обекти. Реализираме внос на специфични резервни части за турбогенератори, парни турбини и силови трансформатори.